Posts Tagged ‘vindecare astazi’

Isus vindecă – 13 – Mulţimi de bolnavi

Seara, după ce a apus soarele, au adus la El pe toți bolnavii și pe cei demoniaci.  Întreaga cetate era adunată la ușă.  El i-a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a scos afară mulți demoni. Pe demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că ei Îl cunoșteau.

Marcu 1:32-34 NTR

Isus vindecă – 12 – Febra – Rudele noastre

Tămăduirea soacrei lui Petru


După ce a ieşit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov şi Ioan în casa lui Simon şi a lui Andrei.
Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri; şi îndată au vorbit lui Isus despre ea.
El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, şi au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.

Marcu 1:29-31

Isus vindecă – 11 – Orbirea și dizabilitățile locomotorii

Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”

Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat.

Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii strigând în Templu şi zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie. Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug”?” Şi, lăsându-i, a ieşit afară din cetate şi S-a îndreptat spre Betania şi a mas acolo.

Matei 21:12-17

Isus vindecă – 10 – Orbirea

Doi orbi vindecaţi la Ierihon

Când au ieşit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. Şi doi orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”

Isus S-a oprit, i-a chemat şi le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?”

„Doamne”, I-au zis ei, „să ni se deschidă ochii!”

Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor, şi îndată orbii şi-au căpătat vederea, şi au mers după El.

Matei 20:29-34

Isus vindecă – 9 – Epilepsia

Vindecarea unui lunatic

Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis:

„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă.

L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece.”

„O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.”

Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Matei 17:14-18

Isus vindecă – 8 – Uscăciunea

Omul cu mâna uscată.

 Isus a plecat de acolo şi a intrat în sinagogă.

Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?”

El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”

 Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.

Matei 12:9-13

Isus vindecă – 7 – Muțenia

Vindecarea unui mut îndrăcit.

Pe când plecau orbii aceştia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit.

După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!”

Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!”

Matei 9:32-34

Isus vindecă – 6 – Orbirea

Vindecarea a doi orbi.

Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi care strigau şi ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!”

După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” Şi li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis: „Vedeţi să nu ştie nimeni.”

Dar ei, cum au ieşit afară, au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela.

Matei 9:27-31

Isus vindecă – 5 – Hemoragia

Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui. 

Şi, iată, o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei Lui. Căci îşi zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui.”

Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.

Matei 9:19-22

Isus vindecă – 4 – Paralizia completă

Vindecarea unui slăbănog

 Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea şi a venit în cetatea Sa. Şi iată că I-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!”

Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!” Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre? 

Căci ce este mai lesne? A zice: „Iertate îţi sunt păcatele”, sau a zice: „Scoală-te şi umblă”? Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă.”

Slăbănogul s-a sculat şi s-a dus acasă.

Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.

Matei 9:1-8

%d blogeri au apreciat: