Posts Tagged ‘biruinţă’

Seară de rugăciune cu apă vie – 20 iunie 2014

”Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”

Ioan 7:38

Vrei să primești apă vie? Vrei ca din tine să curgă apă vie?

Vino la rugăciune!

Vineri, 20 Iunie 2014, ora 21:10 la adunarea Speranta din Suceava.

Revelația biruinței: Dumnezeu este bun

Viața oricărui om este o luptă conștientă sau mai puțin conștientă. Această luptă poate fi câștigată în fiecare zi și viața poate fi primită din belșug. Pentru biruință e nevoie de cunoștință: a inamicului, a forțelor proprii, a aliaților, a armelor proprii, a strategiilor.

Dumnezeu este bun. El vrea să facă bine oamenilor nu rău. satan vrea să facă rău oamenilor.

satan vrea să vedem exagerat, supradimensionat, mincinos că Dumnezeu este drept, dur, foc, mistuitor, neiertător, fără milă DAR Isus a venit pe Pământ să ne arate exact cum este Tatăl.

Isus a primit pe toți care au venit la el. Tatăl primește astăzi pe toți care vin la El, prin Isus.

Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine, iar pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni niciodată afară. Căci am coborât din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis.  Şi voia Celui Ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l învii în ziua de pe urmă. Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă.

Astăzi crede că Dumnezeu este bun: El te-a creat; El te-a păzit; El te-a făcut ceea ce ești azi; El are un plan bun pentru tine.

Astăzi bucură-te de ce ai primit și entuziasmează-te de ceea ce vei primi. Ceea ce vezi azi e doar ceva înainte de bucuria ce va urma. Poți râde în fața greutăților și provocărilor: nu te pot despărți de dragostea Lui. Tu poți să-L iubești pentru că El este frumos, este minunat, este bun.

 

Adevărul acesta proclamat de Biblie:

1 Cronici 16:34 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!

2 Cronici 5:13 … au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea Casa, şi anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor.

2 Cronici 7:3 Toţi copiii lui Israel au văzut coborându-se focul şi slava Domnului peste Casă; ei şi-au plecat faţa la pământ pe pardoseală, s-au închinat şi au lăudat pe Domnul, zicând: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!”

Ezra 3:11 Cântau, mărind şi lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine în veac!” Şi tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile Casei Domnului.

Psalmii 25:8 Domnul este bun şi drept: de aceea arată El păcătoşilor calea.

Psalmii 34:8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

Psalmii 100:5 Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.

Psalmii 106:1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!

Psalmii 107:1 „Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”

Psalmii 118:1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!”

Psalmii 118:29 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Psalmii 135:3 Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi Numele Lui, căci este binevoitor.

Psalmii 136:1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Psalmii 145:9 Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

Ieremia 33:11 strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, glasul celor ce zic: „Lăudaţi peDomnul oştirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”, glasul celor ce aduc jertfe de mulţumire în Casa Domnului. Căci voi aduce înapoi pe prinşii de război ai ţării şi îi voi aşeza iarăşi ca odinioară, zice Domnul.”

Plangerile lui Ieremia 3:25 Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
Naum 1:7 Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.

1 Petru 2:3 dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.

Exodul 34:6 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!

Psalmii 103:8 Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.

Psalmii 145:8 Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.

Ioel 2:13 Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.

Iona 4:2 S-a rugat Domnului şi a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat înbunătate, şi că Te căieşti de rău!

Psalmii 117:2 Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!

Psalmii 107:43 Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.

 Psalmii 107:31 O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

Isaia 61:1 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;

Adevăr: NU suntem supuşi greşelii

Am o problemă cu o interpretare a următorului text: Epistola lui Iacov capitolul 5 versetul 17 (prima parte)

 ”Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă

să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.”

Problema: Am auzit prea mulți oameni vorbind în adunări evanghelice și spunând că noi – creștinii – suntem supuși greșelii și cam nu prea avem ce face decât să-L așteptăm pe Dumnezeu cu mila.

În primul rând în text scrie ”supus acelorași slăbiciuni”. Slăbiciune nu înseamnă greșeală. Slăbiciune înseamnă neputință. Greșeală înseamnă alegere greșită.

Adevărul: Noi -creștinii- suntem biruitori. Dumnezeu este de partea noastră. Ne-a făcut făpturi noi și ne-a dat tot ce avem nevoie pentru a fi biruitori, nu supraviețuitori. Dar… cine vrea să moară ca să trăiască? Cine vrea să renunțe în fiecare zi la el însuși? Adevărul este că suntem biruitori în Isus Hristos. Dacă nu ești biruitor, înseamnă că nu ai rămas în El. Nu ești lepădat, ci doar relația voastră este întreruptă.

”Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”  Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” – Romani 8:35,37

”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” – Galateni 2:20

”Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui.” – Luca 9:23-24

Biserică, nu uita, tot timpul ai fost biruitoare și nimic nu te-a dărâmat.

Și aceasta nu se va schimba!

Isus a zis: ”…voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.”

Nici Lui nu i-a fost uşor

Să trăieşti ca şi creştin nu e uşor. Pur şi simplu nu e!

Orice creştin ştie aceasta: are de luptat, are de muncit, are de răbdat, are de iubit oamenii, are de urât păcatul, are de ales între bine şi rău, are de refuzat plăcerile trecătoare, are de ascultat atent pentru a înţelege clar, are de îndreptat ce e strâmb, are de înfruntat furia mulţimii, are de suportat batjocura trecătorilor, are de jertfit prietenii pentru adevăr, are de renunţat la carieră pentru dreptate, are de suferit pentru a rămâne curat. În fiecare zi are pregătită la el o cruce în caz că lumea vrea să-l răstignească.

Problema e că destui creştini uităm: Şi lui Isus nu i-a fost uşor!

Ni se pare că Domnul nostru a făcut o plimbare pe pământ şi pentru El totul a fost floare la ureche. Tot auzim minciuna diavolului: Nu puteţi să vă comparaţi cu El, nu puteţi să vă comparaţi cu primii creştini, nu aveţi nici o şansă să trăiţi după toată voia lui Dumnezeu. Adevărul e că pentru Isus a fost la fel de greu cum este şi pentru noi! Poate chiar mai greu. Şi iarăşi zic adevărul: El nu a fost scutit de greutăţi şi nu a avut puteri speciale în plus faţă de ceea ce avem(putem avea) noi. Mă refer ca raport de putere necesară pentru lucrarea încredinţată.

” Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. ” Evrei 4:15

El a avut de suportat respingerea de către oamenii cu care a copilărit în Nazaret, fraţii şi mama Lui vroia să-L prindă pentru că-L credeau nebun, fariseii veneau des şi-l ispiteau pentru a găsi un motiv pentru care să-L omoare… Şi Lui i-a fost foame, i-a fost sete, i-a fost dor, a plâns după prieteni, s-a mâniat pe farisei şi chiar pe ucenicii pe care-i iubea…

” El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. ” Evrei 5:7-8

Trebuie să fim conştienţi că a fi creştin înseamnă

şi a înfrunta suferinţi şi necazuri,

dar Slava lui Dumnezeu că nu fără rost.

” Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. „ Evrei 12:2

” Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” Iacov 1:12

Trezire&Transformare 3 – Străjerii

Ei sunt cei care ne păzesc!

Păzesc familiile noastre, casele noastre, serviciile noastre, oraşele noastre, ţara noastră şi fac acest lucru în fiecare zi, în fiecare oră, fiecare minut, fiecare secundă. Chiar acum este un străjer care te păzeşte!

În cea mai mare parte a timpului sunt nevăzuţi, aceasta deoarece lucrează în domeniul invizibil. Se luptă cu arme puternice şi folosesc o putere deosebită.

Străjerii sunt oamenii care se roagă pentru alţii oameni, pentru familii, pentru pământurile noastre, pentru apa care o bem, pentru mâncarea sănătoasă ce o primim, pentru ordinea şi siguranţa din oraşele noastre, pentru bunăstarea şi bunul mers al şcolilor, al muzeelor, al grădinii zoologice, al spitalelor, al judecătoriilor, al grădiniţelor şi al parcurilor de joacă, al autobuzelor şi tramvaielor, al bicicletelor, al avioanelor… al inimilor noastre.

Pe drept vorbind veţi întreba: cine sunt aceşti oameni?… mai ales că parcă mai mult le simţim lipsa decât prezenţa. Aceşti oameni suntem NOI. Fiecare dintre noi suntem străjeri, chemaţi şi proiectaţi de Dumnezeu să păzim în fiecare zi. Tot ce este în jurul nostru, chiar şi noi înşine, este sub vizorul unui duşman care vrea să distrugă. Duşmanul acesta este diavolul şi armata lui e formată din demoni – duhuri rele.

Dacă te uiţi astăzi şi vezi în România falimente, certuri, crime, lipsa de ruşine şi de politeţe, hoţie, corupţie, frică… asta înseamnă că vezi locuri unde încă nu sunt străjeri, pentru acele lucruri-locuri încă nu se roagă nimeni, acolo încă nu a fost chemată ocrotirea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo este nevoie de rugăciunea ta.

De astăzi poţi începe să fii un străjer, un luptător pentru victorie în locul în care eşti!

Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse. (Luca 12:35)

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. (Matei 26:41)

Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă Dumnezeu, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. (Efeseni 6:11)

Îndemn de pe zid

%d blogeri au apreciat: